Co je kultura?

Malá společenství bývají většinou kulturně uniformní, ale průmyslové společnosti se vyznačují také vnitřní rozmanitostí a mívají řadu rozličných subkultur.V moderních velkoměstech žijí mnohé subkultury těsně vedle sebe – například přistěhovalci z karibské oblasti, Pákistánci, Indové, Italové, Řekové a Číňané.
Kulturu obvykle vymezujeme jako souhrn výtvorů lidské činnosti (materiálních i nemateriálních), hodnot, uznávaných způsobů jednání zobjektivizovaných a předávaných v určitém sociálním útvaru a předávaných i jiným sociálním útvarům a dalším pokolením, dále též soubor výtvorů člověka vzniklých prací spojenou s dobýváním prostředků nutných k uspokojování potřeb.Je kolektivním výtvorem, vychází z podmínek, v jakých lidé vyrábějí a jes těmito podmínkami spjata (hovoříme pak o ekonomických základech společenského života).Hennou pomalované dlaně
Pro vymezení termínu jsou podstatné lidské činnosti a hodnoty, pravidla a normy. Není vrozená, zděděná nebo instinktivní, ale je naučená, jepřenesená v čase, prostoru a osvojená.Vytvářejí ji lidé při vzájemném působení, i když jednotlivosti jsou díly jedinců – např. výtvarná díla, objevy). Zachovává si kontinuitu v čase. Je adaptivní ve vztahu k vnitřním i vnějším změnám společenských systémů. Vyvíjí se a mění se působením vnitřních vlivů (objevy a interakce uvnitř samotných sociálních útvarů) a vnějších vlivů (tzv. kulturní přenos).
Kultura může být materiální ve formě prostředků výroby, produktů, hmotného prostředí, staveb a člověkem přetvářené krajiny, nebo duchovní v podobě symbolů, představ, idejí, vědy, umění, náboženství a předmětů, do kterých je toto vše materializováno – do obrazů, knih, kultovních předmětů či sochy. Osobní kultura jednotlivce se projevuje v chování, osobními zvyklostmi nebo vírou. Nacházíme ji v prvcích a elementech (předmětech, myšlenkách, idejích, normy, hodnoty, symboly, platné a sdílené v dané společnosti).Balijské ženy při obřadu
K předávání mezi generacemi dochází v procesech socializace, výchovy a vzdělávání. V podobě tzv. kulturního dědictvíse přenáší jen to, co se osvědčilo a co nové generace považují za potřebné a hodnotné.